strona główna | mapa strony | kontakt
Strona główna » Schluter balkony i tarasowe do wyceny » Balkony » balkony wykończone posadzką z płytek gresowych. » DITRA mata kompensacyjno-izolacyjna Schluter Systems. » DITRA 25 - mata kompensacyjno-uszczelniajaca pod płytki
Produkty
Producenci
Najnowsze produkty  więcej
Kategorie newsów
Boks prawy (1)
Na stronie głównej
« Poprzedni  Produkt  7 z 10 w kategorii:
 DITRA mata kompensacyjno-izolacyjna Schluter Systems.
 Następny »
DITRA 25 - mata kompensacyjno-uszczelniajaca pod płytki
producent: Schlueter Systems
Dostępność: Towar na zamówienie
87.19zł /m2
ilość:
jednostka miary przy zakupie: m2
kod produktu: DITRA 25 30m2
Wazne informacje: Sprzedaz w pelnych rolkach (30m2)
dlugosc: 1m
szerokosc: 1 m
material: polietylen
uwagi: Sprzedaz mniejszej ilosci nie podlega zwrotowi.

Mata Schluter Ditra 25 - Mata polietylenowa z podciÄ?tymi, kwadratowymi zagłÄ?bieniami, na stronie spodniej maty znajduje siÄ? specjalna tkanina nośna.

Schlüter®-DITRA 25 służy - w połÄ?czeniu z wykładzinÄ? ceramicznÄ? - jako warstwa uszczelniajÄ?ca, wyrównujÄ?ca ciśnienie pary wodnej przy wilgoci wystÄ?pujÄ?cej w podłożu i jako warstwa oddzielajÄ?ca przy podłożach problematycznych. Podłoże musi byÄ? płaskie i nośne. Aby nakleiÄ? matÄ? Schlüter®-DITRA 25 na podłoże nanosimy warstwÄ? kleju, dobranego odpowiednio do podłoża i rozprowadzamy szpachlÄ? zÄ?bkowanÄ? (polecamy zastosowanie uzÄ?bienia 3 x 3 lub 4 x 4 mm). Na tak przygotowanej warstwie kleju naklejamy, tkaninÄ? ku dołowi, Schlüter®-DITRA 25, przy czym włóknina „zakotwicza“ sÄ? mechanicznie w kleju. Należy przy tym przestrzegaÄ? czasu otwarcia kleju.

Wykładzina ceramiczna klejona jest bezpośrednio na Schlüter®-DITRA 25 metodÄ? cienkowarstwowÄ? zgodnie z regułami. Klej zatrzymuje siÄ? w podciÄ?tych, kwadratowych wgłÄ?bieniach.

Funkcje produktu:

1. Oddzielenie
Schlüter®-DITRA 25 oddziela wykładzinÄ? od podłoża i neutralizuje w ten sposób naprÄ?żenia, powstajÄ?ce na skutek różnorodnych właściwości materiałów, pomiÄ?dzy podłożem a wykładzinÄ? ceramicznÄ?. W ten sam sposób przykryte zostajÄ? rysy podłoża, które nie zostajÄ? przejÄ?te przez wykładzinÄ? ceramicznÄ?.

2. Uszczelnienie
Schlüter®-DITRA 25 jest wodoszczelnÄ? matÄ? polietylenowÄ?, o relatywnie wysokiej odporności na dyfuzjÄ? pary wodnej. Przy fachowej i dokładnej obróbce połÄ?czeń poszczególnych mat, połÄ?czeń ze ścianami i połÄ?czeń z elementami wbudowanymi na stałe, można stosowaÄ? Schlüter®-DITRA 25 pokrytÄ? warstwÄ? ceramicznÄ? jako uszczelnienie zespolone, zgodnie z InformacjÄ?  niemieckiego ZDB „Informacje dotyczÄ?ce wykonania uszczelnień zespolonych wraz z warstwami lub pokryciami wykonanymi z płytek lub płyt w pomieszczeniach i na zewnÄ?trz budynków“.

Do wykonania rozwiÄ?zań zgodnych z wymaganiami CE lub odpowiadajÄ?cych aprobatom budowlanym należy stosowaÄ? wyłÄ?cznie wypróbowane w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Informacje o nich można uzyskaÄ? pod podanym w prospekcie adresem.

W ten sposób Schlüter®-DITRA 25 chroni podłoże przed uszkodzeniem przez wilgoÄ? jak też przed działaniem innych agresywnych substancji.

3. Wyrównanie ciśnienia pary wodnej
Schlüter®-DITRA 25 umożliwia, dziÄ?ki otwartym kanałom powietrznym znajdujÄ?cym siÄ? na jej spodniej stronie w obszarach mostków, wyrównanie ciśnienia pary wodnej znajdujÄ?cej siÄ? pod matÄ?.

4. Rozkład obciÄ?żeń
Schlüter®-DITRA 25 przenosi obciÄ?żenia użytkowe, którym poddawana jest posadzka z płytek, bezpośrednio na podłoże, poprzez dno wypełnionych cienkowarstwowÄ? zaprawÄ? kwadratowych zagłÄ?bień. DziÄ?ki temu posadzki z płytek ułożone na Schlüter®-DITRA 25 sÄ? odpowiednio wysoko odporne na obciÄ?żenia. W przypadku dużych obciÄ?żeń użytkowych (np. na powierzchniach użytkowanych przemysłowo) zastosowane płytki muszÄ? posiadaÄ? odpowiadajÄ?cÄ? danemu zakresowi użytkowania grubośÄ? i odpornośÄ? na ściskanie. Należy przestrzegaÄ? wskazówek i grubości płytek według obowiÄ?zujÄ?cej w Niemczech instrukcji ZDB „Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obciÄ?żenia mechaniczne“.

W obszarach o wysokim obciÄ?żeniu konieczne jest aby płytki zatopione zostały w kleju na całej powierzchni spodniej. Powierzchnia kontaktowa z podłożem wynosi w przypadku Schlüter®-DITRA 25 ok. 50% całej powierzchni. Fakt ten może doprowadziÄ? do zaniżenia współczynnika odporności na nacisk przy wysokich obciÄ?żeniach punktowych. Wykładziny ceramiczne należy chroniÄ? przed obciÄ?żeniami uderzeniowymi przy użyciu twardych przedmiotów. Wymiar płytek powinien wynosiÄ? co najmniej 5 cm x 5 cm.

5. PrzyczepnośÄ?
Schlüter®-DITRA 25, dziÄ?ki zakotwiczeniu tkaniny nośnej w kleju cienkowarstwowym z podłożem i mechaniczne zakotwienie warstwy zaprawy cienkowarstwowej w podciÄ?tych zagłÄ?bieniach, zapewnia dobrÄ? przyczepnośÄ? wykładziny ceramicznej do podłoża (wartości testów laboratoryjnych ok. 0,2 N/mm²). Pozwala to na zastosowanie maty Schlüter®-DITRA 25 zarówno na podłodze jak i ścianie. Przy zastosowaniu na powierzchniach ścian
możliwe jest dodatkowe zamocowanie przy użyciu kołków.

Opis systemu:

System balkonowy oparty o wykorzystanie jako hydroizolacji maty kompensacyjno-izolacyjnej DITRA  firmy Schluter Systems. W systemie obróbki blacharskie - aluminiowe profile brzegowe w opcji bez rynny lub z rynnÄ?. System wymagajÄ?cy dużej precyzji wykonania, na małe balkony w których słupki balustrady nie sÄ? mocowane od góry płyty balkonowej.

Na jakie Podłoża?

Podłoża na których układamy Schlüter®-DITRA 25

Podłoża, na których ułożona ma byÄ? Schlüter®-DITRA 25 należy zawsze dokładnie sprawdziÄ? pod wzglÄ?dem ich równości, nośności i czystości. Czynniki osłabiajÄ?ce lub uniemożliwiajÄ?ce przyczepnośÄ? do podłoża należy usunÄ?Ä?. Wyrównanie podłoża lub wykonanie wyższego jastrychu lub jastrychu ze spadkiem musi nastÄ?piÄ? przed ułożeniem maty Schlüter®-DITRA 25.

Beton
Beton podlega długotrwałym odkształceniom poprzez kurczenie. Przy betonie i betonie sprÄ?żonym może dojśÄ? poprzez wyginanie do powstania naprÄ?żeń. Poprzez naklejenie Schlüter®-DITRA 25 przejÄ?te zostajÄ? naprÄ?żenia powstałe pomiÄ?dzy betonem a wykładzinÄ? ceramicznÄ?. DziÄ?ki temu można rozpoczÄ?Ä? układanie wykładziny ceramicznej już w chwili, gdy beton osiÄ?gnie wystarczajÄ?cÄ? wytrzymałośÄ?.

Jastrych cementowy
W przypadku stosowania Schlüter®-DITRA 25 płytki układaÄ? można na świeżym jastrychu cementowym, w momencie kiedy można po nim zaczÄ?Ä? chodziÄ?. Zgodnie z obowiÄ?zujÄ?cymi zasadami można przystÄ?piÄ? do układania wykładzin ceramicznych na świeżych jastrychach cementowych dopiero po upływie 28 dni, czyli po takim okresie, który gwarantuje, że wstÄ?pne odkształcenia spowodowane kurczeniem zostały zakończone. Jastrychy pływajÄ?ce oraz jastrychy z ogrzewaniem podłogowym również po upływie tego czasu ulegajÄ? odkształceniom lub pÄ?kajÄ?, np. na skutek obciÄ?żeń mechanicznych i termicznych.

Jastrychy anhydrytowe
Zgodnie z obowiÄ?zujÄ?cymi zasadami można przystÄ?piÄ? do układania wykładzin ceramicznych na jastrychach anhydrytowych dopiero wtedy, gdy ich wilgotnośÄ? końcowa wynosi max. 0,5 CM-%. DziÄ?ki zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 można układaÄ? płytki ceramiczne już przy wilgotności końcowej mniejszej niż. 2,0 CM-%. O ile jest to konieczne, należy powierzchniÄ? jastrychu przygotowaÄ? zgodnie z regułami rzemiosła i wskazówkami producenta (oszlifowaÄ?, zagruntowaÄ?). Schlüter®-DITRA 25 naklejona zostaje przy użyciu zwykłego kleju do ceramiki lub innego cienkowarstwowego kleju, dobranego odpowiednio do podłoża. DziÄ?ki zastosowaniu maty Schlüter®-DITRA 25 jastrych chroniony jest przed wilgociÄ? wnikajÄ?cÄ? z powierzchni. Jastrychy anhydrytowe sÄ? wrażliwe na wilgoÄ?, z tego wzglÄ?du należy je chroniÄ? przed jej wpływem.

Jastrych z ogrzewaniem podłogowym
Mata Schlüter®-DITRA 25 może byÄ? zastosowana również na jastrychach z ogrzewaniem zgodnie z wcześniej wymienionymi wskazówkami (jastrychy cementowe i anhydrytowe). Przy zastosowaniu maty Schlüter®-DITRA 25 już po upływie 7 dniu od ułożenia wykładziny ceramicznej, można rozpoczÄ?Ä? stopniowe ogrzewanie. RozpoczynajÄ?c przy temperaturze zasilania 25 °C, podwyższajÄ?c jÄ? o max. 5 °C dziennie do temperatury użytkowej o wysokości max. 40 °C. Kanały powietrzne znajdujÄ?ce siÄ? pod matÄ? Schlüter®-DITRA 25 zapewniajÄ? szybkie i równomierne rozłożenie ciepła pod wykładzinÄ? ceramicznÄ?.

Wskazówka: Przy jastrychach z ogrzewanie podłogowym szczególnie zalecamy zastosowanie naszego systemu Schlüter®-BEKOTECTHERM jako posadzki klimatyzowanej.

Schlüter®-DITRA 25 zalecamy również jako matÄ? oddzielajÄ?cÄ? przy ogrzewaniu podłogowym wykonanym z cienkich elektrycznych mat grzewczych. Schlüter®-DITRA 25 ułożona może byÄ? pod lub ponad matÄ? grzewczÄ?. LepszÄ? funkcjÄ? oddzielenia uzyskuje siÄ? jednak przy ułożeniu maty Schlüter®-DITRA 25 ponad matÄ? grzewczÄ?.

Mur
Spoinowany mur z cegły, cegły silikatowej, piaskowca, kamieni wiÄ?zanych zaprawÄ? cementowÄ?, betonu komórkowego i tym podobnych, nadaje siÄ? jako podłoże pod Schlüter®-DITRA 25. Przed montażem Schlüter®-DITRA 25 nierówności należy wyrównaÄ?. Przede wszystkim podczas napraw jak też przy przebudowie i rozbudowie spotykamy siÄ? z podłożami wykonanymi z różnych materiałów (tzw. mur mieszany), przy których, tam, gdzie graniczÄ? ze sobÄ? różne rodzaje materiałów dochodzi do pÄ?kniÄ?Ä?, co spowodowane jest różnÄ? odkształcalnościÄ? graniczÄ?cych ze sobÄ? materiałów. DziÄ?ki zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 wynikajÄ?ce stÄ?d naprÄ?żenia i pÄ?kniÄ?cia nie sÄ? przenoszone na wykładzinÄ? ceramicznÄ?.

Tynk gipsowy / cegły gipsowe
Przy podłożach gipsowych należy sprawdziÄ? czy sÄ? one, zgodnie z obowiÄ?zujÄ?cymi zasadami, suche. PowierzchniÄ?, o ile to konieczne, należy zagruntowaÄ?. Schlüter®-DITRA 25 naklejamy przy użyciu zwykłego kleju do ceramiki lub innego cienkowarstwowego kleju, dobranego odpowiednio do podłoża.

Balkony / tarasy
Schlüter®-DITRA 25, w swej funkcji jako mata oddzielajÄ?ca, neutralizuje naprÄ?żenia pomiÄ?dzy podłożem a wykładzinÄ? ceramicznÄ?, które wystÄ?pujÄ? na balkonach, przede wszystkim wskutek czÄ?stych i wysokich obciÄ?żeń termicznych. Oprócz tego mata Schlüter®-DITRA 25 może byÄ? zastosowana na balkonach w połÄ?czeniu z wykładzinÄ? ceramicznÄ? jako uszczelnienie zespolone (należy przestrzegaÄ? wskazówek dotyczÄ?cych uszczelnienia). Podłoże (beton lub jastrych) powinno posiadaÄ? odpowiedni spadek. W przypadku gdy stare wykładziny sÄ? w wystarczajÄ?cym stopniu nośne i posiadajÄ? odpowiedni spadek, można użyÄ? podczas naprawy, istniejÄ?cÄ? wykładzinÄ? bezpośrednio jako podłoże. W innym przypadku należy przed naklejeniem Schlüter®-DITRA 25 usunÄ?Ä? luźne czÄ?ści a puste miejsca wypełniÄ? lub brakujÄ?cy spadek wykonaÄ? stosujÄ?c odpowiedniÄ? zaprawÄ?. W przypadku posadzek z płytek o krawÄ?dziach ≥ 30 x 30cm zalecamy stosowanie Schlüter®-DITRA-DRAIN (patrz prospekt 6.2).

Tarasy dachowe
W przypadku tarasów dachowych nad pomieszczeniami użytkowymi, mieszkalnymi lub podobnymi konieczne jest najpierw zgodnie z obowiÄ?zujÄ?cymi zasadami sztuki budowlanej wykonanie odpowiednich konstrukcji
dachowych z wymaganÄ? przez normy warstwÄ? paroizolacyjnÄ?, izolacjÄ? termicznÄ? i wierzchniÄ? warstwÄ? izolacji przeciwwilgociowej. Ponad izolacjÄ? przeciwwilgociowÄ? należy ułożyÄ? drenaż (Schlüter®-TROBA lub Schlüter®-TROBAPLUS), na którym wykonuje siÄ? jastrych lub warstwÄ? rozkładajÄ?cÄ? obciÄ?żenia. Na powierzchniÄ? jastrychu przykleja siÄ? Schlüter®-DITRA 25 jako warstwÄ? oddzielajÄ?cÄ? pomiÄ?dzy jastrychem a wykładzinÄ? ceramicznÄ? i jako ochronÄ? jastrychu przed wilgociÄ?. Schlüter®-DITRA 25 jako mata oddzielajÄ?ca neutralizuje wystÄ?pujÄ?ce na tarasach naprÄ?żenia pomiÄ?dzy podłożem a wykładzinÄ? ceramicznÄ?, bÄ?dÄ?ce skutkiem czÄ?stych i silnych zmian temperatur.

W przypadku posadzek z płytek o krawÄ?dziach ≥ 30 x 30cm zalecamy stosowanie Schlüter®-DITRA-DRAIN (patrz prospekt 6.2).

Okładziny z tworzywa sztucznego
Powierzchnie muszÄ? byÄ? nośne i tak przygotowane aby możliwe było naniesienie odpowiedniego kleju w którym tkanina nośna Schlüter®-DITRA 25 bÄ?dzie siÄ? mogła „zakotwiczyÄ?“. Przed montażem należy sprawdziÄ?, czy podłoże nadaje siÄ? do klejenia i montażu maty Schlüter®-DITRA 25.

Płyty wiórowe i prasowane
Materiały te podlegajÄ? odkształceniom, w szczególności wskutek wpływu wilgoci (również bardzo zmieniajÄ?cej siÄ? wilgotności powietrza). Z tego też wzglÄ?du należy używaÄ? płyt impregnowanych. Płyty mogÄ? byÄ? użyte jako podłoże zarówno na podłodze jak i na ścianie. GrubośÄ? płyt należy dobraÄ? tak, aby wraz z użytÄ? podkonstrukcjÄ? zachowały wystarczajÄ?cÄ? stabilnośÄ? formy. Do mocowania płyt należy użyÄ? wkrÄ?tów, mocowanych w niezbyt
dużych odstÄ?pach. PołÄ?czenia płyt pomiÄ?dzy sobÄ? należy wykonaÄ? na wpust i pióro. PołÄ?czenia te muszÄ? byÄ? sklejone. PomiÄ?dzy płytami a elementami budowlanymi należy zachowaÄ? odstÄ?p na brzegu ok. 10 mm. Schlüter®-DITRA 25 neutralizuje wystÄ?pujÄ?ce naprÄ?żenia w kierunku wykładziny ceramicznej i zapobiega wnikaniu wilgoci.

Podłogi z desek
Na nośnych podłogach z desek połÄ?czonych na wpust i pióro, przykrÄ?conych w wystarczajÄ?cy sposób do podłoża, możliwe jest ułożenie wykładzin ceramicznych. Przed ułożeniem maty Schlüter®-DITRA 25 powinno podłoże drewniane wykazywaÄ? równomiernÄ? wilgoÄ?. W praktyce sprawdziła siÄ? metoda naniesienia dodatkowej warstwy płyt wiórowych lub prasowanych. Nierówności podłogi należy wyrównaÄ? stosujÄ?c odpowiednie masy zpachlowe.

Asfalt lany
Schlüter®-DITRA 25 umożliwia układanie posadzek ceramicznych na odpowiednio nośnych, odpowiadajÄ?cych normom nieogrzewanych jastrychach asfaltowych we wnÄ?trzach. Powierzchnia podłoża powinna byÄ? opiaskowana lub przygotowana w inny sposób, tak aby zaprawa cienkowarstwowa służÄ?ca do przyklejenia maty Schlüter®-DITRA 25 posiadała wystarczajÄ?cÄ? przyczepnośÄ? do podłoża.

Obróbka

 1. Podłoże musi byÄ? nośne i wolne od substancji utrudniajÄ?cych przyczepnośÄ?. Ewentualnie konieczne wyrównanie podłoża musi nastÄ?piÄ? przed ułożeniem maty Schlüter®-DITRA 25.
 2. Dobór kleju, przy użyciu którego naklejona zostaje Schlüter®-DITRA 25 zależy od rodzaju podłoża. Klej musi posiadaÄ? dobrÄ? przyczepnośÄ? i powinien byÄ? w stanie „zakotwiczyÄ?“ siÄ? w tkaninie nośnej maty Schlüter®-DITRA 25. Przy prawie wszystkich podłożach można użyÄ? zwykłego kleju do płytek ceramicznych. Należy jednak sprawdziÄ? jego przydatnośÄ? do zastosowania na danym podłożu.
 3. Klej naniesiony zostaje na podłoże przy użyciu szpachli zÄ?bkowanej 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm.
 4. Pasma maty Schlüter®-DITRA 25 odpowiednio przyciÄ?te, układamy warstwÄ? tkaniny na uprzednio nałożonym kleju. Przy pomocy pacy zacierajÄ?cej, przesuwajÄ?c jÄ? w jednym kierunku, wciskamy w klej matÄ? Schlüter®-DITRA 25. Należy przestrzegaÄ? czasu otwarcia kleju. Już podczas rozkładania maty Schlüter®-DITRA 25 trzeba jÄ? dokładnie dopasowaÄ? i lekko naciÄ?gnÄ?Ä?. Warto wykonywaÄ? te prace z pomocnikiem, wówczas bÄ?dzie to bardziej dokładne i łatwiejsze. Pojedyncze pasma na bokach i końcach przycinamy równo i układamy na styk. Wskazówka: jeżeli mata Schlüter®-DITRA 25 ułożona zostaje jedynie jako warstwa oddzielajÄ?ca, nie jest konieczne naklejenie na styki pomiÄ?dzy poszczególnymi pasmami taśmy uszczelniajÄ?cej Schlüter®-KERDI. Gdy ma ona jednak spełniaÄ? funkcjÄ? uszczelnienia należy postÄ?powaÄ? według wskazówek dotyczÄ?cych uszczelnienia.
 5. Aby zapobiec uszkodzeniom rozłożonej już maty lub odspojeniu siÄ? jej od podłoża, należy rozłożyÄ? kładki z desek (przede wszystkim w miejscach, gdzie transportowany jest materiał). Tak samo konieczna jest ochrona przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub deszczem w przypadku montażu na zewnÄ?trz budynków. WodÄ?, która znajdzie siÄ? w zagłÄ?bieniach maty należy usunÄ?Ä? przed nałożeniem warstwy kleju.
 6. Bezpośrednio po naklejeniu maty Schlüter®-DITRA 25 można rozpoczÄ?Ä? układanie płytek ceramicznych metodÄ? cienkowarstwowÄ?, przy użyciu odpowiednio dobranego do rodzaju wykładziny kleju. W tym celu nakładamy na matÄ? Schlüter®-DITRA 25 najpierw gładkÄ? stronÄ? szpachli klej w zagłÄ?bienia maty a nastÄ?pnie zÄ?bkowanÄ? stronÄ? szpachli rozprowadzamy warstwÄ? kleju do płytek ceramicznych. Na tak przygotowanym podłożu układa siÄ? płytki, zatapiajÄ?c na ile siÄ? da ich całÄ? powierzchniÄ? w kleju. WielkośÄ? uzÄ?bienia szpachli musi byÄ? dostosowana do wielkości płytki. Należy przestrzegaÄ? norm tzw. czasu otwarcia kleju.
 7. Przy spoinach dylatacyjnych dzielÄ?cych powierzchniÄ? na pola, spoinach brzegowych i połÄ?czeniowych należy wziÄ?Ä? pod uwagÄ? wskazówki zawarte w niniejszej informacji technicznej jak również reguły rzemiosła płytkarskiego.

 


» Informuj mnie o aktualizacjach DITRA 25 - mata kompensacyjno-uszczelniajaca pod płytki
» Napisz recenzję tego produktu!
» Data dodania produktu: 30 maj 2011.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
 • KERDI-COLL-L - klej do maty KERDI oraz taśmy KERDI-KEBA
 • KERDI-KEBA - Tasma uszczelniajaca do DITRA
 • Produkty: 0  szt.
  Do zapłaty: 0.00zł
  Nowości  więcej
  Najczęściej kupowane
  Projekt i wykonanie: JELLINEK studio